Информационни дни за обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

een ~ сряда, 26 януари 2011 в 22:00 принт

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират информационни дни  за представяне на следните десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013:

1. BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;

2. BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”;

3. BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”.

4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

5. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

6. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”;

8. BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”;

9. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;

10. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.

Целта на информационната среща е да се запознаят представителите на българските предприятия и научните среди детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените за набиране на проектни предложения процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативната програма.
Информационният ден за град София ще се проведе на 9 февруари 2011 г. /вторник/ от 10.00 ч. в Аулата на Лесотехнически университет – Учебно-лабораторен корпус, бул. „Климент Охридски” № 10.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg

График на информационната кампания

Програма на семинара

Участието е безплатно!

Последна актуализация: 26 януари 2011 22:00