Покана за проекти за създаване на офиси за технологичен трансфер

een ~ вторник, 1 февруари 2011 в 12:55 принт


Крайни срокове за кандидатстване:

Сесия 1 – 16 март 2011 г.;
Сесия 2 – 18 май 2011 г.;
Сесия 3 – 20 юли 2011 г.;
Сесия 4 – 21 септември 2011 г.;
Сесия 5 – 23 ноември 2011 г.

Целта на поканата е да насърчи развитието на националната иновативна инфраструктура, като подкрепи създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер.

Поканата е насочена към български висши училища с акредитационна оценка не по-ниска от "добра", Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, Селскостопанска академия и институти към нея, експериментални лаборатории или изследователски институти, научни организации, юридически лица с нестопанска цел, юридически лица или еднолични търговци. Допускат се и обединения на горепосочените лица, включително с общини и областни администрации.

Допустими дейности.
По Елемент "Инвестиции" допустими за финансиране са следните дейности:
- изработване на инвестиционни проекти;
- извършване на строително-монтажни работи;
- придобиване на дълготрайни материални активи.

По Елемент "Услуги, административни и оперативни дейности" допустими са следните дейности:
- създаване на интернет страница,
- обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер,
- консултантски услуги,
- визуализация на проекта,
- одит на проекта.

За повече информация натиснете ТУК  

Източник: бюлетин на НАЦИД

Последна актуализация: 1 февруари 2011 12:55