Нов конкурс по "Интелигентна Енергия-Европа"

een ~ петък, 4 февруари 2011 в 12:04 принт

Обявена е покана за проектни предложения в областта на енергетиката по програмата "Интелигентна енергия – Европа".

Цел

Програмата цели да :

- повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси
- насърчи използването на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразието на енергията
- повиши на енергийната ефективност на транспорта.

Допустими кандидати

По поканата могат да кандидатстват юридически лица, публични или частни, които са регистрирани в държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Хърватия.

Допустими дейности и бюджет

По настоящата покана ще бъдат финансирани дейности по следните приоритетни области:

- Енергийна ефективност (SAVE) с индикативен бюджет: 12 млн. евро
- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) с индикативен бюджет: 16 млн. евро
- Енергетика в транспорта (STEER) с индикативен бюджет: 12 млн. евро
- Интегрирани инициативи с индикативен бюджет: 27 млн. евро.

Краен срок: 12 май 2011 г. за всички типове предложения, с изключение на интегрираната инициатива "Обучение и повишаване квалификацията на кадри за строителния сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия". Крайният срок за подаване на предложения по тази инициатива е 15 юни 2011 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация, формуляри и насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Източник: Дневник

Последна актуализация: 4 февруари 2011 12:04