Единен център за иноваци към БАН

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 11:04 принт

Единният център за иновациие координационно звено, чиято мисия е формирането и провеждането на иновационната политика на БАН – съществен елемент от цялостната й изследователска политика. Центърът осъществява делови контакти в страната и в чужбина в областта на иновациите, приложните изследвания, технологичния трансфер, публично-частно партньорство, изследователски политики. Центърът е създаден (като Център за иновации – ЦИ) през 2005 г. и преструктуриран през 2010 г. в ЕЦИ. Патентното бюро към ЕЦИ консултира и предлага оптимална правна защита на създаваните в БАН интелектуални продукти, както и при упражняването на изключителни права върху тях.

Последна актуализация: 20 март 2013 16:54