Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

een ~ четвъртък, 17 май 2012 в 15:58 принт

Седма рамкова програма подкрепя научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, свързани с постигането на дълготраен и устойчив икономически растеж за периода 2007-2013 г. Целта й е да стимулира конкурентоспособността на Европейския съюз, използвайки неговия най-голям ресурс – знанията.

Програмата обхваща периода 2007-2013 г. и включва 2 подпрограми:

Евратом (Euratom) за ядрени изследвания и подготвителни дейности, и

Европейската общност (за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности) със следните Специфични програми:

  •         Сътрудничество
  •         Идеи
  •         Хора
  •         Капацитети

Координатор на програмата за България е Министерството на образованието и културата.

Специфична програма “Сътрудничество” подпомага целия спектър от научни дейности, осъществявани чрез транснационално сътрудничество (вкл. международно сътрудничество с трети страни), съвместни проекти и мрежи за координиране на изследователски програми в 10 приоритетни области:

Здраве

бюджет: 6,1 млрд. евро за целия период на програмата
цели: подобряване здравето на европейските граждани и повишаване конкурентоспособността на   европейските индустрии и бизнес, свързани със здравето.
 актуални конкурси

Храни, земеделие и биотехнологии

бюджет: 1,9 млрд. евро за целия период на програмата
цели: създаване на биоикономика, основаваща се на знанието (KBBE) чрез устойчиво използване на природните ресурси, произвеждане на качествена и безопасна храна и приложения на биотехнологиите и естествените науки в индустриалните производства.
актуални конкурси

Информационни и комуникационни технологии

бюджет: 9,1 млрд. евро за целия период на програмата
цели: повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия и оформяне на бъдещото развитие на ИКТ сектора в отговор на потребностите на обществото и бизнеса.
актуални конкурси
Нанонауки, нанотехнологии, материали и нововъзникващи технологии

бюджет: 3,5 млрд. евро за целия период на програмата
цели: повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия чрез трансформирането й от ресурсоемка в наукоемка, както и чрез развитието на нови високотехнологични сектори и иновативни приложения.
актуални конкурси

Енергия

бюджет: 2,35 млрд. евро за целия период на програмата
цели: създаване на технологии, необходими за приспособяването на настоящите енергийни системи към по-устойчиви, конкурентоспособни и безопасни режими на функциониране (възобновими източници, намаляване на вредните емисии, енергийна ефективност и др.)
актуални конкурси

Околна среда (вкл. промени в климата)

бюджет: 1,9 млрд. евро за целия период на програмата
цели: подпомагане на устойчивото управление на създадената от природата и човека околна среда и нейните ресурси – изучаване на взаимовръзките между климат, биосфера, екосистеми и човешки дейности; разработване на нови технологии и услуги, щадящи околната среда.
актуални конкурси

Транспорт и аеронавтика

бюджет: 4,1 млрд. евро за целия период на програмата
цели: развитие на по-безопасни, по-екологични и по-бързи пан-европейски транспортни системи в полза на гражданите и в подкрепа на конкурентоспособността на европейската индустрия на световния пазар
актуални конкурси

Социо-икономически и хуманитарни науки

бюджет: 610 млн. евро за целия период на програмата
цели: изследване на сложните социо-икономическите предизвикателства в разширения Европейски съюз – демографски изменения, трудова заетост, образование, културен обмен, миграция, социално единство, качество на живот, глобализация и т.н.
актуални конкурси

Сигурност

бюджет: 1,4 млрд. евро за целия период на програмата
цели: развитие на технологии за осигуряване на безопасност на гражданите при заплахи от тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия и производствени аварии, обезопасяване на инфраструктурите, конфиденциалност на личните дании и др.
актуални конкурси

Космос

бюджет: 1,4 млрд. евро за целия период на програмата
цели: подпомагане на Европейската космическа програма и на приложението ‘Global monitoring for environment and security’ (GMES), предоставящо услуги за управление на околната среда, земеделието и горите, за метеорологията и безопасността на цивилното население, както и насърчаване на европейската космическа индустрия.
актуални конкурси

За допълнителна информация:

Официална страница на програмата

Списък на Националните контактни лица

Последна актуализация: 29 май 2012 13:35