Оперативни програми в България (2007-2013)

een ~ петък, 18 май 2012 в 12:54 принт

Структурната политика на ЕС цели укрепване на икономическото и социалното сближаване между всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС) и кандидатстващите за членство страни. Политиката е насочена основно към намаляване на различията в развитието на над 250-те европейски региони, с фокус върху най-малко развитите в структурно отношение региони на ЕС.

Регионални различния в ЕС-27, БВП /глава от населението, 2005 г.

След успешното си присъединяване към ЕС, България получава значителна финансова подкрепа от Структурните фондове за своето ускорено социално-икономическо развитие. За да получи тези средства, страната ни разработи два стратегически документа – Национална стратегическа референтна рамка и Оперативни програми.

Националната стратегическа референтна рамка е основния програмен документ, който описва националната стратегия за използване на стедствата от Структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. За постигане на своите средносрочни цели страната ни съсредоточава усилията си върху четири стратегически приоритета:
- подобряване на базовата инфраструктура;
- повишаване качеството на човешките ресурси (с акцент върху заетостта);
- насърчаване на предприемачеството, и
- поддържане на балансирано териториално развитие.

Стартегическите приоритети ще бъдат подкрепени от действия, формулирани в седем Оперативни програми (ОП):

- Транспорт;
- Околна среда;
- Развитие на човешките ресурси;
- Развитие на конкурентоспособността на българската икономика;
- Административен капацитет;
- Регионално развитие;
- Техническа помощ.

За допълнителна информация:

Официална интернет страница на Структурните фондове в България

Обяви за набиране на проектни предложения

Нов програмен период 2014-2020

Последна актуализация: 30 май 2012 10:30