Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, CIP (2007-2013)

een ~ понеделник, 21 май 2012 в 12:01 принт

Рамковата програма CIP подкрепя мерки за засилване на конкурентоспособността и иновативността на малките и средните предприятия в ЕС.

Програмата насърчава иновативните дейности, свързани с използването на информационни технологии, екологични технологии и на възобновяеми източници на енергия. По отношение на фирмите, тя осигурява и услуги в подкрепа на бизнеса на регионално равнище.

Бенефициенти на Рамковата програма са:

 • малки и средни предприятия;
 • изследователски центрове;
 • административни звена;
 • агенции;
 • търговски камари.

Бюджетът на програмата за периода 2007-2013 г. възлиза на 4,22 млрд. евро.

Рамковата програма има продължителност от 2007 до 2013 г. и е разделена на три оперативни програми със следните дейности:

Програма за предприемачество и иновации    (Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)):

Цели на програмата:

Програма за подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP))

Основни дейности:

 • ИКТ в здравеопазването, проблемите на застаряващото население и социалното включване.
 • Дигитални библиотеки.
 • ИКТ за подобряване на обществените услуги.
 • ИКТ за енергийна ефективност и интелигентна  мобилност.
 • Многоезична мрежа и еволюция на Интернет.

Програма за интелигентна енергия в Европа (Intelligent Energy Europe (IEE))

Цели на програмата:

 • насърчаване на енергийната ефективност и на рационалното използване на енергийните източници
 • популяризиране на нови и възобновяеми източници на енергия и енергийното разнообразие
 • подпомагане на енергийната ефективност и на новите енергийни източници в транспорта

Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) 2014–2020 г.

Цели на програмата:

 • улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия (МСП)
 • създаване на благоприятна среда за стартиране и растеж на бизнеса
 •  насърчаване на предприемаческата култура в Европа
 • повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятията от ЕС
 • подпомагане на малките предприятия в процеса на интернационализация на техния бизнес

Програмата ще стартира през 2014 г. и за периода си на изпълнение ще предвижда бюджет от 2,5 млрд. евро.

За допълнителна информация за Програмата CIP:

Официална страница

Конкурси по Програма за подпомагане на политиките в ИКТ

Конкурси по Програма Интелигентна Енергия – Европа

Последна актуализация: 29 май 2012 13:00