Хоризонт 2020 – Рамкова програма на ЕК за научни изследвания и иновации, (2014-2020)

een ~ вторник, 29 май 2012 в 14:44 принт

“Хоризонт 2020″ е финансов инструмент за прилагане на  водещата инициатива Innovation Union в рамките на стратегията “Европа 2020″ за осигуряване на глобалната конкурентоспособност на Европа. Програмата ще се реализира от 2014 г. до 2020 г. с бюджет от 80 млрд. евро и ще финансира научни изследвания и иновации за създаването на нов растеж и работни места в Европа.

“Хоризонт 2020″ предлага съществено административно опростяване чрез въвеждането на единен набор от правила. Програмата ще комбинира всички научни изследвания и финансиране на иновации, които в момента се предоставят чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и иновационни дейности, Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Програмата ще предвижда и мерки за преодоляване на обществените предизвикателства като подобри взаимодействието между научните изследвания и пазара, например чрез подпомагане на  иновативните предприятия в развитието на нови технологии с реален търговски потенциал.   Този пазарен подход ще включва създаване на партньорства с частния сектор и държавите-членки за акумулиране на необходимите ресурси.

“Хоризонт 2020″ ще бъде допълнена с по-нататъшни мерки за развитие на Европейското изследователско пространство и премахване на бариерите пред единния пазар за знания, научни изследвания и иновации.

Допълнителна информация:

Официален сайт на Програмата

Последна актуализация: 29 май 2012 14:46