Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Покана по приоритетна ос 4 на ОП “Развитие на човешките ресурси”: “Подобряване на достъпа до образование и обучение”

een ~ петък, 5 октомври 2012 в 12:10 принт

Министерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по схема “Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.

Поканата е по приоритетна ос 4 на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: “Подобряване на достъпа до образование и обучение” област на интервенция 4.3 “Развитие на системата за учене през целия живот”.

Цели

Основната цел на операцията е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите.

Специфични цели по поканата са:

- Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии,
- Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели,
- Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.

Допустими кандидати

Могат да кандидатстват професионални училища и професионални гимназии.

Допустими дейности

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности.

2. Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател.

3. Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.

Бюджет:

Общият размер на безвъзмездната помощ е 7 000 000 лева.

Краен срок: 3 декември 2012 г.

Допълнителна информация

Пълният комплект документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на структурните фондове в България.

Последна актуализация: 5 октомври 2012 12:20

Успешни истории »

»

Победителите в Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината, 2016″ ...

» Българска номинация се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

Номинацията, направена от Арк Консултинг, се бори с двама конкуренти в категорията New directions – за най-добри резултати, постигнати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. БалБок...


contactus_bg

Ресурси »

За бизнеса от А до Я
(файлове за сваляне)