Покана за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

een ~ петък, 4 януари 2013 в 15:07 принт

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите НЕ се финансират самите научни изследвания, а провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности).

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физика и нанонауки; Транспорт и градско развитие). Предвиденият обхват на всяка изследователска област е описан на уебсайта: http://www.cost.eu

Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска област спада тяхната тема. Въпреки това интердисциплинарните предложения, които не се вписват в една-единствена изследователска област, следва да се подават като мултидисциплинарни предложения и ще бъдат оценявани отделно.
Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите. Финансовата подкрепа за една дейност с 19 участващи държави е от порядъка на 130 000 EUR годишно, обикновено за период от четири години, при условие че има наличен бюджет.
Предложенията ще се оценяват на два етапа (освен за мултидисциплинарните предложения, за които информация се съдържа по-долу). Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на интернет страницата: http://www.cost.eu/ opencall, следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект.

Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от специализиран комитет за съответната изследователска област въз основа на критериите, публикувани на уебсайта: http://www.cost.eu
Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения.
Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на интернет страницата: http://www.cost.eu/opencall . Решението се взема обикновено до шест месеца след крайния срок за подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Срокът за подаване на предварителните предложения е 29 март 2013 г., 17,00 ч. брюкселско време.

Представените мултидисциплинарни предложения следват специфична пилотна процедура за оценяване, за която се налага подаването на едно-единствено предложение. Това предложение ще бъде оценено дистанционно на два етапа, последвани от изслушвания на експертния съвет. Повече подробности могат да се прочетат на уебсайта: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP . Срокът за подаване на мултидисциплинарните предложения е 14 юни 2013 г., 17,00 ч. брюкселско време. Решения за одобряване на действията се очакват през ноември 2013 г.

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия, могат да посетят http://www.cost.eu/cnc

 

Последна актуализация: 4 януари 2013 15:07