Покана за проекти по програма “Интелигентна енергия за Европа”

een ~ петък, 4 януари 2013 в 16:21 принт

Програмата “Интелигентна енергия за Европа” подпомага реализирането на основните цели на енергийната политика на ЕС за сигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на енергията от крайните потребители, развитие на вътрешен енергиен пазар и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници.

Кандидатите по програмата трябва да са юридически лица, частни или публични, установени на територията на държава членка на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия или Македония. В програмата може да участват Съвместния изследователски център на Европейската комисия, както и международни организации. Консорциумите трябва да включват партньори от минимум три различни държави, допустими по програмата.

Конкурсите за 2013 година са в областите:

SAVE: Energy efficiency (предварителен бюджет: EUR 15.6 млн) в ключови дейности:

• Consumers and products
• Businesses
• Energy efficiency Services and Obligations

ALTENER: New and renewable energy resources (предварителен бюджет: EUR 12.6
млн) и ключови дейности:

• Electricity from renewable energy sources (RES-e)
• Heating and cooling from renewable energy sources
• Bioenergy
• Renewable Energy Consumers

STEER: Energy in transport (предварителен бюджет: EUR 9.6 млн) за ключови дейности:

• Energy-efficient transport
• Clean and energy-efficient vehicles

Integrated Initiatives (предварителен бюджет: EUR 27.2 млн) и ключови дейности:

• Energy efficiency and renewable energy use in buildings
• BUILD UP Skills, the Sustainable Building Workforce Initiative – Training and
Qualification in the field of energy efficiency and renewable energy (Pillar II)
• Local energy leadership
• Mobilising Local Energy Investments

Финансовата помощ не може да надхвърля 75% от общия размер на допустимите разходите по проекта.

Крайният срок за кандидатсване е 8 май 2013 г.

Подробности и документи за кандидатсване можете да намерите на официалната интернет страница на програма “Интелигентна енергия за Европа”.

Последна актуализация: 4 януари 2013 16:21