ХОРИЗОНТ 2020

een ~ понеделник, 16 декември 2013 в 15:38 принт

Европейската комисия представи за пръв път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да се подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да се справим с проблеми, което ще промени живота на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 — 2015 г., включително теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове.

За пръв път Комисията посочи приоритетите за финансиране за две години, като по този начин показа по-ясно на изследователите и предприятията каква е насоката на изследователската политика на ЕС. Повечето покани от бюджета за 2014 г.  са вече са отворени за изпращане на кандидатури, а други ще ги последват през годината. Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.

Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.

Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

За повече информация:

Интернет страница на Хоризонт2020

Работни програми по различните приоритети и предизвикателства

Портал на участниците в Хоризонт2020 с цялата информация и отворени конкурси за кандидатсване

Информационни дни по различни приоритети с презентации и видео:

Предстоящи:

Национален информационен ден по Хоризонт2020, 17 февруари 2014 г., София

Information Day for Horizon 2020 Call 1 and 2 Objective: ICT 23 and ICT 24 Robotics, 13-14 January 2014, Luxemburg

ICT Information events (Ideal-ist calendar)

Проведени (с качени презентации и видео запис):

Energy Information Day, Horizon 2020 – 2014-2015 calls, 5 December 2013, Brussels 

Open Info Day – Horizon 2020 ‘Health, demographic change and wellbeing’, 22 November 2013, Brussels

Transport Information Day, 18 December 2013, Brussels

Information Days on the Research PPPs on Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Green Vehicles and Sustainable Process Industry, Brussels, 16-17 December 2013

“SMEs in Horizon 2020″: European Commission Information Days, 18 October and 25 November 2013

Information Days on Space

Environment InfoDay on 2014 Calls – HORIZON 2020, SC5: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Последна актуализация: 14 януари 2014 10:55