Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Комисията обявява 100 милиона евро за „Бърз път към иновации“ и пет награди за иновации

een ~ сряда, 30 юли 2014 в 13:55 принт

На 22 юли  Европейската комисия представи новата пилотна инициатива „Бърз път към иновации“ (БПИ) с бюджет 100 милиона евро, както и пет награди за иновации по линия на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, чийто бюджет възлиза на 80 милиарда евро. БПИ ще подпомага европейската икономика, като предоставя безвъзмездни средства за иновиращите предприятия и организации, които са на прага да превърнат обещаващите си идеи в пазарни продукти. Материалните награди ще насърчат техническите нововъведения с голямо обществено значение. Инициативите са част от първата двугодишна работна програма по „Хоризонт 2020“ и са плод на стремежа да се подпомогнат иновациите в Европа. С днешното съобщение се потвърждава и бюджетът от 7 милиарда евро за 2015 г. за проекти по „Хоризонт 2020“ и се определят сроковете за подаването на заявления (MEMO/14/492).

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: Първите покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ срещнаха огромен интерес и вече са подадени над 17 000 предложения. Впечатлена съм от значителния интерес на бизнеса, особено на малките предприятия. Днес откриваме поканите за 2015 г. и съм убедена, че и те ще привлекат много участници. С „Бърз път към иновации“ и с новите награди за иновативни постижения европейските новатори ще имат още повече възможности и ще допринесат за по-конкурентна Европа, за развитието на икономиката и за създаването на работни места.

По „Бърз път към иновации“ ще може да се кандидатства от януари 2015 г. Инициативата ще подпомага малки консорциуми от три до пет организации със значително участие на частния сектор, които са на прага да превърнат обещаващите си идеи в пазарни продукти. Тя е отворена за идеи във всички области на техниката и приложенията ѝ, както и за всяко юридическо лице, установено в ЕС или в асоциирана към „Хоризонт 2020“ държава.

Началото на конкурсите за петте награди за иновации е предвидено за края на 2014 г. и началото на 2015 г. Общият бюджет на наградите за 2015 г. е 6 милиона евро, като те ще бъдат присъдени в три тематични научноизследователски направления: здравеопазване (награда за намаляване на използването на антибиотици; награда за скенер на хранителни продукти), околна среда (награда за намаляване на замърсяването на въздуха) и информационни и комуникационни технологии (награда за съвместно използване на радиочестотния спектър и награда за оптическо предаване).

В приетата днес актуализирана работна програма се потвърждават първоначално оповестените през декември миналата година покани за представяне на предложения за 2015 г. и се определят сроковете (вж. IP/13/1232). Порталът за участници предоставя достъп до всички възможности за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“.

Първите покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ предизвикаха огромен интерес

Първите покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“, оповестени през декември, предизвикаха огромен интерес: до края на юни бяха подадени над 17 000 предложения, чиято обща стойност деветкратно надвишава наличното финансиране. Това е значително повече, отколкото при предишната — Седма рамкова програма (РП7), а и конкуренцията е по-голяма. Съществено се увеличават заявленията от частния сектор. По направленията „Водещи позиции в сектора“ и „Обществени предизвикателства“ те са 44% от всички подадени заявления спрямо 30% при съответните области по РП7. Особено масово е участието на МСП — над 5500 заявления в отговор на поканите по „Хоризонт 2020“ в направлението „Насърчаване на водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и близо 2700 заявления за финансиране по новия Инструмент за МСП с бюджет 3 милиарда евро.

Контекст

„Хоризонт 2020“ е най-голямата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 милиарда евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на проекти на състезателна основа. От бюджета за „Хоризонт 2020“ обаче се финансират и Съвместният изследователски център — научноизследователската служба на Европейската комисия, Европейският институт за иновации и технологии, както и научноизследователската дейност по Договора за Евратом. Отделни покани се публикуват и по линия на определени партньорства с бизнеса и държавите членки (вж. IP/13/668 и IP/14/796). През 2015 г. общият бюджет на ЕС за научни изследвания (включително посоченото по-горе финансиране и административните разходи) ще възлезе на около 9,9 милиарда евро.

За повече информация:

MEMO/13/1085: „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации

Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“

Портал за участници

Последна актуализация: 30 юли 2014 14:03