Индекс на иновационната активност на българските предприятия

een ~ четвъртък, 5 февруари 2015 в 15:39 принт

Фондация “Приложни изследвания и комуникации” прави периодично емпирично проучване на иновационната активност (ИНА) на българските предприятия и изчислява техния Иновационен индекс. Той представлява обобщаващ измерител на иновационната активност на фирмено равнище в България и агрегира продуктови, процесни, организационни и маркетингови иновации според степента им на новост.

Данните от октомври 2014 г. (ИНА-5) показват значими положителни тенденции в икономиката. Средният иновационен индекс продължава да нараства за последните 5 години (2009 ‑ 2014 г.), най-вече заради увеличената иновационна интензивност на предприятията (повече и по-разнообразни иновации), за разлика от екстензивния растеж през периода 2006 – 2009 г., когато иновиращите фирми от 35% през 2006 г. се увеличават двойно до 70,7% през 2009 г.

През 2014 г. 75 % от иновативните компании извършват едновременно повече от един тип иновация. Най-иновативните фирми – тези, които извършват и четирите типа иновации, се увеличават от 6,3 % през 2009 г. на 14,7 % през 2014 г. Доминиращият тип иновации са продуктовите, следвани от маркетинговите, което показва разширяване и задълбочаване на пазаритеБлизо 4% от фирмите извършват и седемте типа иновации през последната година, част от които на световно равнище. Тези данни свидетелстват за системно иновиране.

 

Продължаващото постъпателно развитие на иновационните предприятия в България показва колко повече би могло да се постигне в тази насока, ако техните усилия бъдат съчетани с по-добра публична подкрепа. Въпреки значимите положителни новини от ИНА-5 все пак има и някои обезпокоителни знаци. На първо място, това е високият дял на фирми (53%), които се затрудняват да определят каква сума им е необходима за развитие на иновациите, ако могат да я спечелят като безвъзмезден грант. 63% от тези, които се затрудняват да отговорят, са всъщност иновативни предприятия. Това означава, че планирането на иновациите не е ефективно или изобщо не се прави. Също така все повече фирми се разочароват от оперативните програми (особено ОП „Конкурентоспособност”) поради бюрокрация, отказват се от вече спечелени проекти поради страх, че всъщност ще загубят средства, вместо да спечелят. В същото време средствата от инвестиционните фондове се оказват крайно недостатъчни за по-мащабни проекти.

Индекс на иновационната активност на българските предприятия (PDF)

Последна актуализация: 6 февруари 2015 16:02