Инструмент за малък и среден бизнес

een ~ четвъртък, 5 февруари 2015 в 16:04 принт

Като част от програма “Хоризонт 2020″, инструментът за малък и среден бизнес осигурява европейско финансиране и подпомагане за иновативни проекти с цел тяхното развитие и реализиране на международно ниво – както в Европа, така и извън нейните граници. Както подсказва и името му, инструментът е създаден в услуга на малки и средни предприятия, демонстриращи силна амбиция да развиват и разрастват своята дейност и на международно ниво, без значение дали става дума за работа с високи технологии, изследвания, предлагане на услуги или социална ангажираност. Със своя бюджет, възлизащ на 3 милиарда евро за периода 2014-2020, финансовият инструмент цели да повиши рентабилността и растежа на дадено високо иновативно предприятие или група такива предприятия, посредством комбиниране и трансфер на знания в иновативни, конкурентоспособни решения. Те от своя страна трябва да се възползват от възможностите, които предоставят европейските и световните пазари и да отговорят на специфичните изисквания.

Поетапно подпомагане и менторство

Инструментът за МСП е разделен на 3 фази, които покриват пълния иновационен бизнес цикъл – от момента на концептиране и планиране на идеята, през изпълнението на нейния бизнес план, до комерсиализацията й. Инструментът също включва и тренировъчна и ментор услуга за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват по фаза 1 с намерението да кандидатстват и по фаза 2 на един по-късен етап или директно да заявят проект по фаза 2. Преминаването от една фаза в следваща става безпроблемно при условие, че даден проект демонстрира необходимия потенциал. Всяка една от фазите е отворена за нови участници.

 • Фаза 1 включва извършването на пред-проектно проучване на технологичната, практическа и икономическа приложимост на иновативната идея, представляваща значителна новост за съответния сектор. Дейностите могат да включват оценка на риска, пазарно проучване, ангажираност на потребителя, управление на интелектуалната собственост, разработка на иновационна стратегия, търсене на партньори, осъществимост на концепцията. Те имат за цел да създадат един стабилен иновативен проект, съобразен с фирмената стратегия и с европейските стандарти, който да подпомогне разрастването на предприятието или да е насочен към международния пазар.

 Проектите трябва да имат средна продължителност от около 6 месеца. Общият предвиден бюджет през първата фаза възлиза на 71 249 евро на бенефициент. Финансирането по фаза 1 ще бъде осигурено под формата на еднократно плащане от 50 000 евро (на проект, не на кандидат), възлизащо на 70% от бюджета + 30% съфинансиране от бенефициента. Фаза 1 също така включва и авансово финансиране в размер на 40% от общата сума на субсидията (20 000 евро). Гаранционният фонд ще удържа 5% от цялата сума – 2 500 евро, което означава, че бенефициентът ще получи предварително финансиране в размер на 17 500 евро.

Крайната цел на проектите по фаза 1 е изготвяне на пред-проектно проучване (техническо и търговско), включващо и бизнес план. В случай, че в следствие на проучването се стигне до заключението, че иновативната концепция има потенциал за развитие и последваща бизнес реализация, за която обаче е нужно допълнително финансиране, предприятието има възможност да кандидатства по фаза 2.

 • Във фаза 2 биват подкрепяни иновативни проекти, които отговарят на  поставените изисквания, свързани с повишаване на фирмената конкурентоспособност и растеж. Дейностите трябва да са фокусирани върху иновативни аспекти като демонстрация, тестване, изготвяне на прототип и пилотен проект, мащабиране, миниатюризиране, дизайн, пазарно възпроизвеждане, както и други дейности свързани с индустриалната готовност и комерсиализация на иновативната идея, които могат да включват и елемент на научни изследвания. Проектите трябва да имат средна продължителност между 12 и 24 месеца и да се основават на бизнес план, разработен или предварително, или във фаза 1, който да включва  подробности около крайната цел на проекта, стратегия за успешната му пазарна експлоатация, както и да дефинира критерии за успех.

Размерът на финансиране в тази фаза възлиза между 0,5 и 2,5 милиона евро. Това обаче не изключва възможността за участие и одобрение на проекти, кандидатстващи за суми, различни от посочените. Липсва точно определен размер или процент на предварително финансиране.

Фаза 3 включва дейности, които са насочени към търговската реализация на иновативния проект, подпомаган във фази 1 и 2. Като например подобряване на инвестиционната готовност, посредничество при намиране на частни инвеститори и клиенти, помощ при кандидатстване за рисково финансиране от ЕС, както и други дейности и услуги, предлагани чрез Enterprise Europe Network (EEN). Тази фаза не включва пряко финансиране, но малките и средни предприятия могат да се възползват от косвени мерки за подпомагане, както и от финансови механизми, подкрепени по програма “Хоризонт 2020″.

В края на фаза 3 дадено предприятие трябва да е реализирало една или повече иновативни идеи на пазара като по този начин спомогне за увеличаването на конкурентоспособността и растежа си.

Освен финансовата подкрепа, успешните бенефициенти ще имат възможността да се възползват и от менторски и консултантски услуги по време на фаза 1 (в продължение на до 3 дни) и фаза 2 (в продължение на до 12 дни). Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейската мрежа от предприятия Enterprise Europe Network и ще се извършва от опитни и квалифицирани експерти. Освен това бенефициентите ще могат да селектират ментори от централната база данни на мрежата, която се управлява от Европейската комисия. Услугата има за цел да подпомогне и ускори процеса на иновиране и да подобри управленските качества и компетентност на бенефициентите в името на по-дългосрочен растеж.

Кандидатстване и необходими условия

Инструментът за МСП е предназначен за организации, които отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия, а именно: извършване на икономическа дейност, брой на служителите не по-голям от 250, годишен оборот не по-голям от 50 милиона евро и/или счетоводен баланс до 43 милиона евро.

Фирми, ситуирани извън рамките на ЕС, могат да участват при условие, че се намират в страна, асоциирана към програма “Хоризонт 2020″. В противен случаи те могат да вземат участие в проекти в ролята на подизпълнители, но без право на финансиране. Освен това, инструментът за МСП изисква от кандидатите да представят иновативни проекти, достигнали най-малко шесто ниво на технологична готовност (включително и за нетехнологични иновации). Това означава, че кандидат проектите трябва да се намират в оперативна или производствена фаза.

По принцип, Европейската Комисия дава предимство на компании, които са базирани в иновационен хъб, получавали са грантове или рисково финансиране или са печелили награда за иновации през последните 2 години.

Дадено предприятие има право да кандидатства с най-много един проект/предложение в даден момент и няма право да участва с втори проект по инструмента за МСП ако:

 • вече участва в проект (като водеща организация или партньор);
 • е част от проект, който е в процес на кандидатстване и одобрение (фаза 1).

Предприятието обаче има право:

 • да кандидатства с втори проект по инструмента за МСП, ако първият е отхвърлен и;
 • да кандидатства за финансиране по инструмента за МСП, дори и да участва в друг проект по програма “Хоризонт 2020″.

Процесът на кандидатстване трябва да започва с консултиране с националните звена за контакт за МСП или с местния партньор на Enterprise Europe Network, който може да осигури необходимата информация и насоки. Дадено предприятие може да кандидатства по фаза 1 или фаза 2 по всяко време. Инструментът за МСП като цяло е постоянно отворен за нови проекти като годишно има четири крайни дати за кандидатстване. Крайни дати за 2014 и 2015 г.:

 • Фаза 1: 18/06/2014; 24/09/2014; 17/12/2014; 18/03/2015; 17/06/2015; 17/09/2015
 • Фаза 2: 09/10/2014; 17/12/2014; 18/03/2015; 17/06/2015; 17/09/2015

С  цел ускоряване на процеса не е препоръчително да се кандидатства при наближаваща крайна дата. Всяко проектно предложение ще се оценява от независими външни експерти в най-кратък срок от момента на кандидатстване. Интервалът от крайната дата за подаване на документи до подписване на споразумението трябва да е около три месеца за фаза 1 и шест месеца за фаза 2.

Оценяване

Всяко предложение ще бъде оценявано по критерии за възлагане: 1) въздействие, 2) предимство и 3) качество и ефективно изпълнение. По всеки критерии ще се дават оценки от 0 до 5. За да бъде одобрен даден проект за финансиране, неговият резултат трябва да надвишава определен праг. В противен случай оценяването се прекратява:

 • За фаза 1 прагът за всеки един от индивидуални критерии е 4. Общият праг за  трите индивидуални критерии е 13;
 • За фаза 2 прагът за критерия “Въздействие” е 4, а за останалите критерии – 3. Общият праг за трите индивидуални критерии е 12;
 • При определяне на крайната оценка на проекта, резултатът по критерия “Въздействие” ще има тежест 1.5.

Крайният резултат на даден проект ще се пресмята като средно аритметично от оценките на отделните оценители. Експертите също така ще оценяват потенциалния операционен капацитет на проекта, както и качествата на подизпълнителите.

Всяко предприятие, кандидатстващо по МСП инструмента, ще бъде уведомявано в кратки срокове за резултата от оценяването. След края на съответните крайни дати Агенцията ще класира проектите според постигнатия резултат. На база на това подреждане и на наличния бюджет ще се определят бенефициентите. Следователно, информация относно това дали даден проект може да бъде финансиран може да се получи само след крайната дата.

Индустриални области

През 2014 и 2015 г. инструментът за МСП ще финансира предприятия в следните 13 индустриални области:

 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Нанотехнологии и други усъвършенствани материали и напреднали производствени технологии и процеси;
 • Космически изследвания и технологии;
 • Медицинска диагностична апаратура и биомаркери;
 • Преработка и производство на храни;
 • Морски биотехнологии, технологии и услуги, свързани с аквакултурите;
 • Интелигентни, екологични и интегрирани транспортни решения;
 • Еко-иновации, безотпадни технологии и екологично производство;
 • Защита и сигурност на уязвимите градски зони и обекти;
 • Биотехнологични производствени процеси;
 • Енергийно-ефективни системи за намаляване на въглеродния отпечатък;
 • Мобилни приложения на електронно правителство (само за 2015 г.);
 • Иновационен бизнес модел за МСП (само за 2015 г.).

Допълнителна информация: Participants Portal Horizon 2020

Последна актуализация: 5 февруари 2015 16:07