Подобряване управлението на иновационните процеси в предприятията. IMP³rove оценка на иновационния мениджмънт в МСП

een ~ понеделник, 27 юли 2015 в 12:57 принт

 • Искате да подобрите финансовите си резултати, вътрешната организация на работа и мотивацията в екипа?
 • Имате нужда да повишите ефективността на иновативните си проекти?
 • Искате нови пазари и нови конкурентни пазарни предимства?

Мрежата Enterprise Europe Network ви предлага възможност да го направите с помощта на инструмента IMP³rove за анализ на управлението на иновационните процеси във фирмата, и индивидуална консултантска помощ.

IMP³rove – оценка на управлението на иновациите в МСП

IMP³rove осигурява платформа за усъвършенстване на иновационния мениджмънт в МСП и постигане на устойчиви резултати. Методологията предлага уникален систематичен подход, който обхваща всички аспекти и дейности, свързани с управлението на иновационните дейности.

Приложението на методологията IMP³rove за оценка на иновационния мениджмънт на МСП е инициирано от Европейската комисия през 2006 г. и понастоящем е част от услугите, предоставяни от Enterprise Europe Network-България. Към края на 2014 г. IMP³rove покрива широк набор от МСП с различна големина, възрастова група и икономически сектор. Броят на регистрираните МСП е 3,883. От тях 3,729 са преминали оценка на иновационния мениджмънт.

Оценката се основава на концепцията на A.T.Kearney “House of innovation”, при която управлението на иновационните дейности на фирмата се анализира на основата на пет групи показатели:

a.    Иновационна стратегия: визия и иновационна стратегия, в това число иновационни проекти; устойчивост и комерсиализация на иновационни идеи;
b.    Иновационна култура и организация на иновационната дейност по показатели за мотивация и обвързаност; стил на ръководството, бюджетиране, целеустременост, финансов риск; организационна култура, генериране на идеи, сътрудничество и вътрешна комуникация; отношение към риск и несигурност, толерантност към неуспеха;
c.    Иновационен жизнен цикъл в три условно обособени етапа: управление на идеите; развитие на иновативни продукти/услуги/процеси/организационни решения/бизнес модели; лансиране на пазара и последващо усъвършенстване;
d.    Фактори, подкрепящи иновациите, включително финансиране на иновациите; човешки ресурси; обекти на интелектуалната собственост и управление на дизайна;
e.    Резултати от иновационната дейност и въздействието им върху конкурентоспособността на фирмата: измерители на растежа; принос на иновационните проекти при изпълнение на стратегията; оптимизиране на фирмената дейност.

Предимства за МСП от провеждането на оценка на иновационния мениджмънт:

 • Прилагане на IMP³rove методологията за самоанализ на управленските процеси, свързани с иновационната дейност на фирмата – систематичен набор от добре структурирани въпроси, които покриват всички аспекти от иновационния мениджмънт в малките и средни предприятия;
 •  Подробен доклад с бенчмаркинг-анализ с водещи компании от бранша и на пазари, на които фирмата е представена;
 •  Консултантска помощ и експертиза;
 •  Пътна карта за подобряване на иновационния мениджмънт на основата на среща и дискусии с консултант;
 • Участие в Конкурса за иновативно предприятие 2015 на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в категорията Иновативен мениджмънт;
 •  Участие в Международния конкурс за Иновативен мениджмънт 2015 на IMP³rove Academy;
 • Оценката заедно с консултантските услуги е безплатна за МСП и се финансира от ЕК чрез мрежата Enterprise Europe Network, координирана от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ чрез дъщерното й дружество АРК Консултинг; ЕК финансира лимитиран брой консултантски пакети за 2015 и 2016 г.;
 • Възможност за допълнителни анализи и сертифициране.
 • IMP3rove осигурява възможност на МСП да подобрят конкурентоспособността си и да постигнат по-висок растеж на основата на по-ефективно управление на иновационните дейности.

За повече информация:
Тел. 02 973 3000
daniela.tchonkova@online.bg
teodora.georgieva@online.bg
denitsa.marinova@online.bg
metodi.naydenov@online.bg

Последна актуализация: 9 декември 2015 14:03