• ...
  • ...

Анкета

  • Какви нови технологии сте въвели във вашия бизнес през последната година:

    виж резултата

    Loading ... Loading ...

subscrib

een-big

Доклад Иновации.бг 2016 “Иновации чрез таланти”

een ~ понеделник, 19 декември 2016 в 15:19 принт

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 9 MB)

Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. П редназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната. Пет години след лансирането на стратегията „Европа 2020· от Европейската комисия през м. юни 2010 г. и в средата на периода по нейното изпълнение постигнатите резултати са противоречиви както на европейско, така и на национално равнище: изпреварващо развитие в областта на климатичните промени и околната среда; плах напредък в образованието и силно изразено изоставане по отношение на заетостта и инвестициите в научноизследователска дейност. Липсата на добре обоснована и целенасочено повеждана политика в посочените сфери, която да ангажира еднакво силно както публичния, така и частния сектор, води до ясно изразени диспропорции и флуктуа- ции по отделните показатели за иновационен потенциал, което закономерно води до незавидните позиции на страната в сравнителния анализ на европейските страни.

Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг


Последна актуализация: 6 април 2017 13:50

Успешни истории »

»

Победителите в Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината, 2016″ ...

» Българска номинация се бори за Enterprise Europe Network Awards 2016

Номинацията, направена от Арк Консултинг, се бори с двама конкуренти в категорията New directions – за най-добри резултати, постигнати при предоставяне на консултантски услуги за достъп до нови международни пазари. БалБок...


contactus_bg

Ресурси »

За бизнеса от А до Я
(файлове за сваляне)