Националният иновационен фонд е с бюджет от 10 млн. лв. за 2014 г.

сряда, 22 януари 2014 принт

 
Десет милиона лева е бюджетът на Националния иновационен фонд (НИФ) за 2014 г., осигурени от държавния бюджет. Поредната – седма, конкурсна сесия за набиране на проектни предложения ще бъде с бюджет от 5 835 268. 36 лв. Началната дата за кандидатстване е 1 февруари, а крайният срок – 31 март, до 17:30 ч., съобщиха от икономическото министерство.

В конкурса могат да участват два типа проекти

- научноизследователски развойни и такива за техническа осъществимост
Първият тип проекти са насочени към технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху същественото им усъвършенстване. Максималната стойност на субсидията е 500 хил. лв. Безвъзмездната помощ от фонда не трябва да надвишава 50% от приемливите разходи по проекти за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Вторият тип проекти са свързани с изследване на възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен продукт. Малките и средните предприятия могат да получат допълнителна субсидия в рамките на 10% от стойността на проекта. Сумата може да нарасне с още 10%, ако в екипа участва научна организация, университет или друго висше училище. Срокът за изпълнение на одобрените предложения варира между 6 и 36 месеца.

Проектите се оценяват по два критерия:
иновативност (60% тежест) и икономическа перспектива (40%). Комитет от представители на бизнеса и науката с доказана професионална репутация, както и от служители на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия извършва оценка на конкурсната документация. Независими експерти с квалификация в съответната научна област също помагат на оценяващия комитет.

Управителният съвет на фонда одобри и приоритетните сектори и области на индустриалните изследвания и на експерименталното развитие за седмата конкурсна сесия. Това са: машиностроене, електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии в сферата на предприятията, творчески индустрии.

Има промени и в Правилата за управление на средствата

"Новите правила се базират на балансиран подход: облекчава се административната тежест, улеснява се достъпът до финансиране, ще се прилага по-ефективен експертен контрол", коментира за "Капитал Daily" Евгений Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. И уточни, че се намалява броят на изискваните документи, тъй като обстоятелствата, които ще се удостоверяват с тях, ще бъдат проверявани служебно от експертите в агенцията.

Съществено нововъведение е облекченият достъп до финансиране - предвидена е възможност за авансово ползване на до 50% от договорените субсидии. Тази промяна ще осигури на фирмите оперативни средства, необходими за реализиране на проектите, уточни Евгений Иванов.
Засилва се ролята на оценяващия комитет — това ще бъде постоянно действащ орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на договорите.

Промяната осигурява допълнителна техническа експертиза и по-ефективен мониторинг, което ще гарантира качественото изпълнение на проектите и постигане на желаните резултати, обобщи Евгений Иванов. За субсидия от Националния иновационен фонд могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон и реализиращи проектите си на територията на България. Те могат да работят самостоятелно или в партньорство с други фирми, висши училища, БАН, научни организации или колективи, както и с български организации, включени в международни проекти с марката ЕВРИКА.

Източник: Капитал