Eвропейска бизнес мисия по ИКТ в Токио, Япония – 8-11 май 2018 г.

вторник, 30 януари 2018 принт

 
АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България организира участието на български МСП и клъстери в Мисията по информационни и комуникационни технологии - 8-11 май, Токио, Япония.

Организаторът на мероприятието EU-Japan Centre обявява конкурс за участие в следващата ИКТ мисия и партньорско събитие в Япония през месец май. Мисията за подкрепа на МСП и клъстери от областта на ИКТ се организира заедно с търговското изложение „Японска седмица на ИКТ“ (http://www.japan-it.jp/en/) в Tokyo Big Sight, Япония (9-11 май).

По време на 3-дневното изложение, участниците ще могат да представят на щанд своите технологии, да получат информация за пазарната структура на ИКТ сектора, за неговите характеристики и бизнес политики, да идентифицират важни потенциални търговски и технологични партньори (управленци, научно-изследователски центрове и бизнес организации) и да контактуват с тях в рамките на планираните В2В срещи, както и да се срещнат с японските посетители на събитието.

Наред с това, с цел да се максимизират възможностите за установяване на партньорства и за да се възползват участниците от личните срещи, водещи до потенциални бъдещи бизнес възможности, един ден преди изложението ще бъде организирано партньорско В2В ИКТ събитие в Токио (8 май, Kasumigaseki Building, Plaza Hall). Мисията ще даде възможност на участниците да идентифицират ключови контакти за бизнес или технологичен трансфер или изследователско сътрудничество.

Месец преди мисията ще бъде проведен предварителен онлайн инструктаж, който ще помогне на участниците да се подготвят за нея с цел постигане на максимално добри резултати.

Вечерта преди началото на мисията ще бъде организирано и посрещане - „Да се съберем заедно“, осигуряващо възможност на участниците, вече пристигнали в Токио, да общуват в неформална и приятелска обстановка.

Поканата за участие в конкурса е отправена до МСП и клъстери с дейност в следните сектори, свързани с ИКТ:
• Хардуерни решения
• MPU/MCU, DSP, System LSI(ASSP/ASIC), IP Core, FPGA/PLD, Smart Card, Embedded Platforms, Board Computers, Wireless Networks (802.11x, Bluetooth, UWB, etc.), Interface Technologies (IEEE1394, USB, etc.), PowerSupply/Management, ICSocket, Back-Plane, etc.
• Софтуерни решения
• RTOS, Device Drivers, Firmware/Middleware, Internet-Related Technolog (Browsers, etc.), Database, Security Technologies (Encryption/Decryption, etc.)
• Development Environments and Tools
• Програмни езици (C/C++, Java, HTML/XML, UML, Compilers/Assemblers), In-Circuit Emulator and Debugging Tools, EDA/System Design Tools, Measurement & Instruments, Project Management Tools, Configuration Management Tools
• Други: System House, Design Service Firms, System Integration Companies, Technology Promotion Organizations, Publishers, Universities/Research Organizations, etc.
Клъстерите трябва да бъдат членове на Европейската платформа за сътрудничество на клъстерите - European Cluster Collaboration Platform (http://www.clustercollaboration.eu/). Регистрацията в платформата е безплатна.

Мисията ще даде възможност на участниците да:
- покажат своите технологии на едно от най-големите търговски изложения в Япония
- срещнат потенциални бизнес партньори
- създадат нови бизнес възможности
- установят партньорства и бизнес сътрудничество на глобалните пазари
- посетят събития за полагане началото на полезни бизнес контакти
- повишат своя иновационен капацитет и да станат по-конкурентоспособни в глобален мащаб (в качеството си на МСП)
- поставят основата на реално трансгранично сътрудничество между клъстерите и да използват по-добре неговите възможности на пазарите извън Европа в области от взаимен стратегически интерес (в качеството си на клъстери)

Разходи, които се покриват от организаторите:
• Участието е безплатно. В допълнение към това одобрените МСП и клъстери ще получат субсидия от 600 евро.
• Достъпът до еднодневното партньорско събитие в Токио е безплатен.
• Достъп до „Японска седмица на ИКТ“ с щанд:
- регистрационната такса включва достъп до изложбената зала,
- както и достъп до партньорското пространство и партньорската система
- и подготовка на щанда за изложението.
• Професионален превод.
• Плакати на японски език за представяне на продуктите на участниците на щанда на делегацията на ЕС на търговското изложение (изготвени на базата на предоставените от участниците материали).

Броят на местата е ограничен на 20 участници от страните от ЕС и други страни-партньори в програмата COSME.

Профил на участниците:

Клъстери и МСП от ЕС и страните-партньори в програмата COSME. Могат да участват и големи фирми, но представителите на МСП и клъстери с дейност в секторите, покрити от търговското изложение, ще бъдат третирани приоритетно.

Целеви области:
- Изкуствен интелект
- Управление на големи масиви от данни
- Роботика и автоматика
- Финансови технологии/ Решения за управление на активи
- Internet of Things
- M2M комуникации
- Кибер сигурност
- Embedded Technology

Приоритети: кандидати от ЕС с дейност в областта на изкуствения интелект, финансовите технологии и Internet of Things

Участниците трябва да покрият сами своите пътни разходи до Япония и обратно, разходите си за настаняване и всички други разходи, които не се покриват директно от Центъра (дневните разходи).

МСП и клъстерите трябва да заплатят депозит от 1000 евро като гаранция за тяхното участие, който ще бъде възстановен в размер от 100% в рамките на 8 седмици след края на мисията, ако участникът участва в цялата мисия и ако предостави всички необходими документи, които Центърът би изискал (отсъствията по време на мисията могат да доведат до удръжки в размер на 120 евро дневно). Ако депозитът не бъде платен преди крайния срок, участието може да бъде отказано. Ако по някакви причини участникът не може да заеме своето потвърдено място, депозитът може да НЕ бъде възстановен.
МСП са фирми, които отговарят на стандартните изисквания на Европейската комисия за МСП, които са подали заявка за участие успешно. Останалите фирми са големите фирми и МСП, които не са успели да получат финансиране.

Организации, които не са клъстери или МСП, трябва да заплатят в срок 1000 евро за разходите на Центъра във връзка с тяхното участие. В противен случай участието може да бъде отказано. Ако по някакви причини участникът не може да заеме своето потвърдено място, сумата може да НЕ бъде възстановена.

Мисията е организирана от EU-Japan Centre и е финансирана от Европейската комисия.

Срок за подаване на заявките: 22 февруари 2018 г.

Още информация за мероприятието може да бъде открита на адрес: http://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission

За допълнителна информация:

Фани Колева
АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България
fanny.koleva@online.bg
тел. 02/ 9733000