Син кариерен център за Източно Средиземноморие и Черно море - МЕНТОР

вторник, 13 март 2018 принт

 
Морски клъстер България участва в инициативата МЕНТОР, заедно с организации от Кипър, Гърция и Румъния. Създаденият център за кариерно развитие в Източното Средиземноморие и Черно море (МЕНТОР) има за цел да привлече млади хора и работници с опит, и да запълни съществуващите пропуски в уменията чрез подкрепа на дейности, които ще повишат пригодността за заетост в ключовите сини сектори на региона: морски транспорт (корабоплаване, пристанища, кораборемонт и корабостроене), круизен и морски туризъм, аквакултури и офшорен добив на нефт и газ.

Синият кариерен център се стреми да осигури перспективи за младите кандидати за работа в горепосочените сектори, да подпомогне бизнеса при намирането на подходящ персонал с необходимата квалификация. Партньори от Кипър, Гърция, България и Румъния, както и наблюдатели от Египет, Йордания, Ливан и Турция ще обединят усилията си за:

• Привличане на висшисти или лица с професионална/ техническа квалификация към морски професии чрез целенасочени и новаторски инициативи за образование и/или обучение (включително кариерно ориентиране);
• Преквалификация и повишаване квалификацията на работници заети в други сектори и/или хора, които понастоящем са безработни, за работа в синята икономика;
• Диверсифициране и разширяване уменията на хората, които понастоящем работят в синята икономика, за кариерното им развитие и/или за улесняване на тяхната мобилност към други морски работни места.

Синият център издава периодично бюлетини и прессъобщения, които са достъпни на:

Бюлетин брой 2
Прессъобщение 2
Бюлетин брой 1
Прессъобщение 1

Брошура на проекта

По-вече за инициативата МЕНТОР можете да намерите на интернет страницата на Морски клъстер България както и на сайта на проекта МЕНТОР.