ЕК предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г.

четвъртък, 7 юни 2018 принт

 
За периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации.

97,6 милиарда евро ще бъдат отпуснати по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро — за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване; по нея също така ще се подпомага мобилността на научните работници в областта на ядрените изследвания по програмата „Мария Склодовска-Кюри“.

Европейският научноизследователски съвет ще съдейства да бъдат набелязани и финансирани бързоразвиващи се и високорискови иновации с голям потенциал да изграждане на напълно нови пазари. Той ще предложи пряко подпомагане за иновациите посредством два основни инструмента за финансиране: един за ранните стадии и един за разработването и внедряването на иновациите на пазара. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Подробности по темата четете тук.