Швеция остава новатор № 1 в Европа, България запазва скромни позиции

петък, 22 юни 2018 принт

 
Европейският сравнителен доклад за иновациите 2018 показва положителна тенденция в повечето държави от ЕС. Най-големи подобрения са постигнали Литва, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство, а най-сериозно са се влошили резултатите в Кипър и Румъния.

ЕС постепенно настига ключови конкуренти като Канада, Япония и Съединените щати. Намаляването на тази разлика в областта на иновациите и поддържането на водеща позиция спрямо Китай ще изискват съгласувани усилия за задълбочаване на иновационния потенциал на Европа.

В областта на иновациите има подобрение при широколентовия достъп, човешките ресурси и привлекателността на системите за научни изследвания, особено чрез международни съвместни публикации. Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроенето и модата. Европа е силна и в подкрепата за иновациите посредством ключови базови технологии като роботика, фотоника и биотехнологии.

Публичните разходи в ЕС за научноизследователска и развойна дейност като дял от БВП остават под нивото от 2010 г. Рисковият капитал остава недостатъчно развит в Европа, в резултат на което дружествата преминават към екосистеми, които дават по-добри шансове за растеж. Публичните инвестиции в целия ЕС не успяват да достигнат целевите 3 % от БВП. Инвестициите и научните изследвания в голяма степен са концентрирани в Западна Европа. 40 % от работната сила в Европа не притежава необходимите цифрови умения. Очакванията са през следващите две години ЕС да постигне подобрение в областта на иновациите с 6 %.

Четете Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2018 г. тук.

Данните за България са обобщени тук.

Доклад Иновации.бг 2017