Връзки

ПОРТАЛ НА ENTERPRISE EUROPE NETWORK
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)
http://europa.eu


ИНСТИТУЦИИ НА ЕС
Европейска комисия
Европейски парламент
Съвет на ЕС
Съд на Европейските общности
Европейска сметна палата
Европейски омбудсман
Европейски надзорен орган за защита на данните


ФИНАНСОВИ ОРГАНИ НА ЕС
Европейска централна банка
Европейска инвестиционна банка
Европейски инвестиционен фонд


КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ НА ЕС
Европейски икономически и социален съвет
Комитет на регионите

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ НА ЕС /Агенции/

Агенции на Общността, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:

Community Fishery Control Agency /CFCA/
Community Plant Variety Office /CPVO/
European Agency for Reconstruction /EAR/
European Agency for Safety and Health at Work /EU-OSHA/
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders /FRONTEX/
European Centre for the Development of Vocational Training /Cedefop/
European Chemicals Agency /ECHA/
European Environment Agency /EEA/
European Food Safety Authority /EFSA/
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions /EUROFOUND/
European Fundamental Rights Agency /FRA/
European GNSS Supervisory Authority /GSA/
European Joint Undertaking for ITER and Development of Fusion Energy /Fusion for Energy/
European Network and Information Security Agency /ENISA/
European Training Foundation /ETF/
Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) /OHIM/

Изпълнителни агенции, които имат отношение към услугите на EEN мрежата:

European Research Council Executive Agency /ERC/
Executive Agency for Competitiveness and Innovation /EACI/
Research Executive Agency /REA/
Trans-European Transport Network Executive Agency /TEN-T EA/

ПРОФИЛИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИНКОВЕ НА ЕС
Политики и основни програми на ЕС
SOLVIT он-лайн мрежа за ефективно разрешаване на проблеми в Европа
SOLVIT в България
Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги Your Europe
Европейски портал за МСП
Програми за външно сътрудничество EuropeAid
Законодателство на ЕС
TED – Ежедневна информация за обявени търгове по страни
CORDIS Служба на Общността за научно-развойна информация
Easy Financial and Accounting Management Tool за Рамковите програми на ЕК
Седма рамкова програма на ЕК
Българският сайт на Седма рамкова програма на ЕК
Търговски марки и дизайн на ЕС
European Patent Office
Европейски комитет по стандартизация


ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Информация за предстоящи конкурси по програмите на ЕС
Информация за данъчно облагане и данъчни ставки в различни страни
Сайт на Европалати
Сайт на Системата за безопасност на храните НАССР//ACCP
World Intellectual Property Organisation /WIPO/
Международна организация по стандартизация

ВРЪЗКИ КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ
Обща информация за Структурните фондове и всички Оперативни програми
ОП “Регионално развитие”
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
ОП “Околна среда”
ОП “Транспорт”
ОП “Развитие на човешките ресурси”
ОП “Административен капацитет”