За нас

Това е интернет страницата на АРК Консултинг като национален координатор на Enterprise Europe Network-България.

АРК Консултинг ЕООД

АРК Консултинг ЕООД е консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Фирмата предоставя услуги в областта на анализа и обществените политики за иновациите и информационните и комуникационните технологии в Европейския съюз и на подготовката и изпълнението на национални и международни проекти по рамковите програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове. АРК Консултинг развива и подпомага капацитета на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” за реализация на нейната мисия.

АРК Консултинг е член на две европейски мрежи:

Enterprise Europe Network

най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз. Мрежата работи в повече от 60 държави. Експертите подпомагат МСП и да се реализират на международния пазар.

Научете повече

ERAWATCH

мрежа от експертни центрове, която предоставя информация относно европейските, националните и регионалните изследователски и иновационни политики на ЕС и страните-членки, с цел по-доброто информиране за обществените политики и постигането на задачите на Европейското изследователско пространство.

Научете повече

АРК Консултинг ЕООД

консултантското звено на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Подпомага

търсенето на международни бизнес и проектни партньори в над 60 държави

Съдейства

на предприемачите да излязат на световните пазари чрез организиране на брокерски събития и бизнес форуми

Търси

възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и бизнес проекти

Оказва

експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по рамкова програма Хоризонт 2020, с акцент върху Инструмента за МСП

Насърчава

пазарната реализация на иновациите

Стимулира

развитието на иновационния мениджмънт чрез оценка и анализ на управлението на иновационните процеси във фирмите по международно утвърдени методики и практики, включително тези на IMP³rove академията

0
Бизнеса с интерес
0
Консултации
0
Нови проекти
0%
Успех

Постижения и награди

  1. Първи български финалист на Наградите на EEN за качество и резултатност на ЕЕН услугите (2016 г.)
  2. Признание от ЕК и от Европейската академия за иновационен мениджмънт IMP³rove Academy (2016 г.) за Конкурса за иновативно предприятие на годината като добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.
АРК Консултинг

Някои от по-важните клиенти и предоставените им услуги включват:

  • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: изготвяне на проект на Закон за иновациите и на национални доклади за напредъка на политиката в областта на иновациите.
  • Генерална дирекция “Съвместен изследователски център” – Институт за перспективни технологични изследвания:
    • изследване на обществените и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии в България и Румъния;
    • доклад за приноса на регионалните политики за постигане целите на Европейското изследователско пространство на базата на три индикатора – мобилност на учените, отваряне на регионалните научни и развойни програми за учени от други държави в ЕС и съвместни изследователски и развойни инициативи на регионите;
  • Световната банка: изследване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на българската икономика.